Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Onderhavige overeenkomst wordt afgesloten per bestelling.
De klant dient altijd de algemene verkoopvoorwaarden op de site aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen op de website. Bij elke bestelling gaat hij, zonder voorbehoud, expliciet akkoord met deze voorwaarden teneinde de transactie af te ronden.

Alle bestellingen die via Internet worden geplaatst bij Domaine des Hautes Fagnes, gelegen te Ovifat, rue des Charmilles 67, hierna Domaine des Hautes Fagnes genoemd, worden beheerst door onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 
Domaine des Hautes Fagnes behoudt zich het recht voor onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door publicatie van een nieuwe versie op deze website. Elke bestelling die wordt geplaatst na bekendmaking door Domaine des Hautes Fagnes van de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden, geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.

2. Productinformatie


Het is mogelijk een of meerdere kamers te reserveren voor een of meerdere overnachtingen onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de kamers op de website.
Verschillende geschenkbonnen zijn eveneens te koop op deze website.
De geschenkbonnen zijn geldig voor een periode van één jaar te rekenen vanaf de maand van de bestelling.


3. Bestelling


De persoon die de bestelling plaatst wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor de reservering en voor de betaling ervan, zelfs wanneer de bestelling wordt uitgevoerd voor een derde.
Alle geschenkbonnen en verblijven die worden aangeboden door Domaine des Hautes Fagnes worden zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op de website van Domaine des Hautes Fagnes.

Bestellingen kunnen op volgende manier worden geplaatst :
- via onze website : www.dhf.be   (24/24 en 7/7)

- per telefoon: + 32 (0) 80/ 44 69 87

- per fax: + 32 (0) 80 /44 69 19
- via e-mail : info@dhf.be


De dag zelf van uw bestelling bevestigen wij u via e-mail de goede ontvangst van uw geplaatste bestelling.
Wat de verblijven betreft, ontvangt u vervolgens een e-mail met alle gegevens met betrekking tot de bestelling, evenals de voorziene leveringsdatum en het totale bedrag van de bestelling.
De geschenkbonnen worden u automatisch toegestuurd in de bijlage van de bevestigingsmail.
Wanneer u een bestelling plaatst, dient u Domaine des Hautes Fagnes alle nuttige gevraagde informatie door te geven. De correcte uitvoering van de verbintenissen van Domaine des Hautes Fagnes is ondergeschikt aan de correcte en tijdige mededeling door de klant van alle gegevens die bestemd zijn voor de voorbereiding en/of de personalisering.

Een factuur kan worden bezorgd indien deze wordt gevraagd op het ogenblik van de bestelling uitsluitend via e-mail, per telefoon of per fax.


De koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord bij de bestelling van geschenkbonnen het identificatieformulier op de website met correcte, actuele en volledige gegevens in te vullen.

Domaine des Hautes Fagnes behoudt zich het recht voor de gevraagde transactie te weigeren of te annuleren wanneer ze redelijke gronden heeft om te denken dat de geleverde informatie onjuist, onvolledig of verouderd zou zijn. 


De gegevens kunnen worden bewaard teneinde de goede werking van de dienst van Domaine des Hautes Fagnes te verzekeren.


4. Prijs

Domaine des Hautes Fagnes behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen en een overeenkomst die inhoudelijke fouten vertoont, te vernietigen. Domaine des Hautes Fagnes verbindt zich ertoe de van kracht zijnde tarieven toe te passen zoals die u werden opgegeven op de website op het ogenblik van uw bestelling. De vermelde tarieven zijn inclusief btw en vallen ten laste van de koper.


5. Betaling

De prijzen voor de verblijven en voor de geschenkbonnen kunnen online worden betaald met Visa, Mastercard of Maestro. De onlinebetaling met kredietkaart gebeurt via het beveiligde betalingssysteem Ogone dat uw bankgegevens codeert tijdens de transmissie ervan op het netwerk. Alle betalingstransacties worden automatisch verwerkt via een beveiligde server. De op die manier uitgewisselde persoonlijke gegevens zijn onleesbaar en bijgevolg onbruikbaar voor derden. Uw financiële gegevens worden enkel uitgewisseld tussen Ogone en de betrokken financiële instellingen. Domaine des Hautes Fagnes heeft geen toegang tot uw vertrouwelijke gegevens. Die uitwisselingen gebeuren door middel van beveiligde protocollen. Zo kunt u, wanneer u gevraagd wordt uw kredietkaartnummer in te voeren, vanaf uw browser controleren of u zich in een beveiligde zone bevindt. Die zones kan men herkennen aan het adres dat begint met ‘https’ en ‘secure.ogone.com’ bevat, evenals aan een gesloten hangslot of een sleutel onderaan uw browser.
Voor reserveringen van verblijven of geschenkbonnen per e-mail, telefoon of fax kan de betaling worden uitgevoerd hetzij door middel van Visa, MasterCard of Maestro, hetzij via bankoverschrijving of Net Banking. De bestelling van een geschenkbon kan worden geannuleerd als deze bestelling niet is betaald binnen een termijn van één maand.
In het geval van bankoverschrijving of Net Banking is de verwerking van de bestelling ondergeschikt aan de ontvangst van de betaling door Domaine des Hautes Fagnes ; in het geval van Visa en MasterCard is de bestelling ondergeschikt aan de machtiging verkregen van Bank Card Company.6. Levering


U hebt de keuze uit twee leveringswijzen.
1. Elektronische levering  of levering pe post voor bestellingen die worden geplaatst via Ogone: binnen de 24 uur ontvangt u de bevestiging van de reservering van uw verblijf; uw geschenkbon wordt automatisch als bijlage meegestuurd met de bevestigingsmail.
Indien er zich echter een fout voordoet tijdens de verzending via e-mail, aarzel dan niet contact op te nemen met de dienst Reserveringen op het nummer + 32 (0) 80 / 44 69 87.

2. Elektronische levering of levering per post voor alle bestellingen die geplaatst zijn via e-mail, per telefoon of per fax.
Domaine des Hautes Fagnes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk verlies of eender welke diefstal die plaatsvindt tijdens of na die verzending

De leveringstermijnen variëren van 3 tot 5 dagen, afhankelijk van de dienstverlening van de Post.
De voorziene leveringsdatum wordt slechts ter informatieve titel meegedeeld en kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding indien die datum niet wordt nageleefd.

7. Herroepingsrecht Niet tevreden ? Geld terug.


De koper heeft het recht Domaine des Hautes Fagnes bij aangetekende brief op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van enige schadevergoeding en zonder specifieke grond voor annulering, en dat binnen een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de geschenkbonnen. Domaine des Hautes Fagnes behoudt zich het recht voor teruggestuurde geschenkbonnen te weigeren.
De retourzending van geschenkbonnen gebeurt in alle gevallen op risico van de consument. 
Enkel de geschenkbonnen die gericht zijn aan onderstaand adres worden aanvaard: 

Domaine des Hautes Fagnes 

Rue des Charmilles 67
B -4950 OVIFAT
Wanneer de retourzendingen op de voorgeschreven manier zijn uitgevoerd, zal Domaine des Hautes Fagnes de prijs van het teruggestuurde artikel terugbetalen binnen een termijn van maximum 30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het geretourneerde artikel. De portkosten zijn ten uwe laste.


8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Domaine des Hautes Fagnes respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. 

We danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt, en alle persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. We verzamelen persoonsgegevens  teneinde uw aanvragen zo snel en zo vlot mogelijk te kunnen behandelen. Die gegevens zullen eveneens dienen om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke smaak en voorkeur. Die informatie kan eveneens door Domaine des Hautes Fagnes worden gebruikt voor marketingdoeleinden en kan ter beschikking worden gesteld van derden die contractueel aan Domaine des Hautes Fagnes zijn verbonden. 


Domaine des Hautes Fagnes verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 na te leven betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot invoering van de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die gegevens verzamelt, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de persoonlijke gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot deze gegevens en het recht hebben de informatie die hem/haar betreft gratis te wijzigen.

9. Overmacht


Domaine des Hautes Fagnes zal al het mogelijke doen om haar verplichtingen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen, oorlogen, natuurrampen of andere, die de productie, het transport of de levering van producten verhinderen. 10. Inhoud 

Domaine des Hautes Fagnes besteedt de grootste zorg aan de oprichting van haar gegevensbank en aan de ontwikkeling van haar website. Domaine des Hautes Fagnes garandeert echter niet de juistheid van de informatie. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat de voorgestelde informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Hieruit vloeit voort dat Domaine des Hautes Fagnes elke aansprakelijkheid afwijst wat betreft de inhoud van deze website of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.  In het geval er links met andere websites worden gecreëerd, bijvoorbeeld door middel van een zoekmachine, kan Domaine des Hautes Fagnes in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan en de inhoud van die andere websites. 

11. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, de databank met de gepubliceerde gegevens, de paginavormgeving, foto’s en afbeeldingen blijven eigendom van Domaine des Hautes Fagnes, van haar leveranciers of van andere derden met wie Domaine des Hautes Fagnes een overeenkomst heeft afgesloten. Elke kopie, publicatie, reproductie of eender welke andere exploitatie, namaking onder eender welke vorm, is strikt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Domaine des Hautes Fagnes. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechterlijke vervolgingen. 

Het opslaan en het invoeren in een databank van de informatie van de website van Domaine des Hautes Fagnes evenals van de aanverwante diensten is uitdrukkelijk verboden.


12. Toepasselijk recht

De relaties tussen de koper en Domaine des Hautes Fagnes zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil tussen de partijen valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Verviers.